Verlof

Buiten de schoolvakanties kan geen extra vakantieverlof verleend worden. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan de directie u extra verlof verlenen. Dit verlof is echter niet bedoeld als extra vakantie. Ook niet voor de vierjarigen; zij maken immers gebruik van het recht op onderwijs. 

Wilt u extra verlof, dan dient u dit altijd schriftelijk aan te vragen bij de directie. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden, of ophalen bij de administratie. U krijgt altijd een schriftelijke reactie. Door de directies van de basisscholen in Bernheze zijn in overleg met de leerplichtambtenaar de volgende criteria vastgelegd m.b.t. het verlenen van het verlof als uitwerking van artikel 11 en 14 van de leerplichtwet:

  • medische noodzaak (bezoek specialist);
  • huwelijk bloed- of aanverwanten t/m de derde graad;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten t/m vierde graad;
  • verhuizing en kennismakingsbezoek aan de nieuwe school;
  • 12,5 - 25 - 40 - 50 - 60 -jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere culturele achtergrond (max. 2 dagen).

Tevens kan alleen in de volgende omstandigheden extra vakantieverlof worden verleend:

een ouder kan als werknemer of zelfstandige in verband met zijn/haar werk in één van de schoolvakanties geen verlof nemen. Bij het indienen van de aanvraag voor verlof moet een verklaring van de werkgever worden overhandigd;
bij zeer ernstige medische of sociale problemen die het gezin noodzaken op vakantie te gaan. Hiervoor moet overleg gepleegd worden met de directeur.

Bij het verlenen van dit verlof gelden verder de volgende regels:

  • het gaat om de enige vakantie die in een bepaald kalenderjaar plaatsvindt;
  • de duur van de vakantie is ten hoogste 10 dagen;
  • als kinderen uit één gezin op verschillende scholen zitten, dient er overleg plaats te vinden met de directie(s) van de andere school (scholen);
  • er wordt géén verlof verleend, wanneer het de eerste twee schoolweken van het schooljaar betreft.

Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht door te geven aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente Bernheze. Tegen de beslissing van de directeur kan een bezwaarschrift worden ingediend door degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken. Op school kunt u een afschrift verkrijgen van de te volgen procedure. 

We willen u tevens vragen om de extra begeleiding van kinderen door therapeuten of anderszins zoveel mogelijk buiten schooltijden te laten plaatsvinden.