Leerlingenzorg

Ieder kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau,

met als doel om ‘eruit te halen wat erin zit’.

 

Vanuit deze visie op onderwijs proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoeften van het kind. Om de leerlingenzorg voor alle kinderen op onze school te realiseren, monitort de intern begeleider het zorgproces van onze school, zij zorgt voor coördinatie en ondersteuning.

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen nodig hebben binnen de eigen groep. De leerkracht legt systematisch de leer- en gedragsontwikkeling van de leerlingen vast.

Zorg voor leerlingen wordt in eerste instantie uitgevoerd door de leerkracht in de klas. Wanneer de problematiek van dien aard is dat de leerkracht advies en begeleiding nodig heeft van de intern begeleider, zal de leerkracht de intern begeleider hierover inlichten. Gezamenlijk met ouders, leerkracht, intern begeleider en leerling wordt er gezocht naar oplossingen en mogelijkheden.

Als de school een hulpvraag heeft of handelingsverlegen is worden partners/extern deskundigen ingeschakeld, bijv. het Samenwerkingsverband 30.06.

 Binnen Op Weg wordt passend onderwijs gegeven: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden (onderwijsbehoeften) van de leerlingen. Scholen hebben een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat basisscholen zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften van leerlingen. Wanneer er een ondersteuningsvraag is, kan het samenwerkingsverband ingezet worden, zodat er eventueel een extra budget beschikbaar komt.

 Het uitgangspunt van Op Weg is dat we onze leerlingen zo lang mogelijk zelf willen begeleiden op onze school, binnen verantwoorde grenzen. We bieden passend onderwijs aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Soms lopen we tegen de grenzen van onze zorg aan bij leerlingen die zich onvoldoende ontwikkelen, nauwelijks groei laten zien, zich niet meer fijn voelen bij ons op school of structureel grensoverschrijdend gedrag laten zien. Er ontstaan vragen als:

- Kunnen wij deze leerling verantwoord passend onderwijs blijven geven bij Op Weg?

- Is dit verantwoord voor de leerling, voor de medeleerlingen en voor de leerkrachten?

- Biedt een andere school niet meer mogelijkheden en kansen.

Als school zetten we dan extern deskundigen in om met ons mee te kijken en eventuele stappen te ondernemen. Soms wordt een leerling naar een andere school verwezen.

 

Op deze pagina vindt u verschillende documenten over leerlingenzorg.

- Zorgplan

- Site samenwerkingsverband 30.06

- Meldcode (volgt nog)