Jaarplanning MR

Verg.1: woensdag 27-9-2017
• Algemeen stukje Nancy tbv schoolberichten
• Taakverdeling binnen de MR
• Speerpunten MR schooljaar 2017-2018
• Jaarplanning MR
• Schooljaarplan, schoolgids, SOP (actieplannen/speerpunten)
• Actielijst [Eggerlaan – evaluatie maart 2018 schooltijden]

Verg. 2: woensdag 01-11-2017 om 19.30u

• Jaarverslag MR 2016-2017
• Speerpunten MR schooljaar 2017-2018
• Huishoudelijk reglement MR

Verg. 3: woensdag 10-01-2018 om 19.30u
• Begroting (concept)
• ARBO inventarisatie prioriteitenlijst t.a.v. RI&E

Verg. 4: woensdag 14-03-2018 om  19.30u
• Procedure formatie
• Begroting (instemming)

Verg. 5: woensdag 11-04-2018 om 19.30u
• GMR/IB CITO-resultaten / schoolresultaten voortgang
• Bezetting MR volgend schooljaar
• Bram uitnodigen mbt toelichting Jaarplan/Formatie

Verg. 6: woensdag 16-05-2018 om 19.30u
• Formatie: (advies oudergeleding, instemming personeelsgeleding)
• Schoolgids (concept)

Verg. 7: woensdag 13-6-2018 om 19.30u
• Schooljaarplan 2018-2019 (definitief)
• Schoolgids (definitief)

Verg. 8: woensdag 27-6-2018
• Wat nog resteert
• Terugblik
• Afsluiting seizoen. 

Notulen 2017-2018

Jaarverslagen MR

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben.

De MR heeft instemmingsrecht t.a.v.:

  • Personeelsgeleding: formatie en personeelsaangelegenheden volgens de geldende statuten
  • Oudergeleding: schooltijden en leerlinggerelateerde aangelegenheden volgens de geldende statuten

De MR heeft adviesrecht t.a.v.:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag,  taakverdeling binnen de schoolleiding en het vakantierooster;

De MR bestaat uit 2 afgevaardigden vanuit de leerkrachtgeleding en 2 afgevaardigden vanuit de oudergeleding.

Schooljaar 2017-2018 zijn als speerpunten samen met het schoolbestuur: kwaliteit van onderwijs, communicatie en veiligheid. Daarnaast kijken we met name naar de ontwikkelingen m.b.t. het schooljaarplan. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen en de agenda van de vergadering zijn terug te vinden op de website van de school.

 

MR bezetting 2017-2018:

Oudergeleding    
Coen Rijkers Voorzitter mr@bs-opweg.nl
Nancy van Dooren-Geldof Lid  
Personeelsgeleding    
Laura Timmersmans Secretariaat  
Nikki van der Steen Lid