Jaarplanning MR

Jaarplanning MR 2020– 2021               19.30 uur

 Verg.1: Donderdag 24-09-2020                 Locatie: School.
Taakverdeling binnen de MR
Speerpunten MR schooljaar 2020-2021
Jaarplanning MR
Actielijst

Verg.2: Donderdag 26-11-2020             19.30 Locatie: School

Jaarverslag MR 2020-2021
Huishoudelijk reglement  MR

Leeropbrengsten eindtoets toelichting IB'er

Schooljaarplan / schoolgids/ SOP
 

Verg. 3: Woensdag 15-01-2021 19.30 Locatie: ntb.

Begroting (concept)

Bezetting MR
ARBO inventarisatie prioriteitenlijst t.a.v. RI&E 

Verg. 4: Woensdag 20-01-2021             19.30 Locatie: ntb

Procedure formatie

ARBO inventarisatie prioriteitenlijst tav RI&E
Begroting (concept)
 

Verg. 5: Woensdag 21-04-2021           19.30 Locatie: School

Bergroting (instemming)

verg. 6 woensdag 21-04-2021           19.30 Locatie: School

GMR/IB CITO resultaten /schoolresultaten voortgang
Bezetting MR volgend schooljaar
Bram uitnodigen mbt  toelichting Jaarplan/Formatie

Formatie: (advies oudergeleding, instemming personeelsgeleding)
Schoolgids (concept)

mei /juni --> Vossenjacht ??

Verg. 7: Woensdag 09-06-2021            19.30 Locatie: ntb

Schooljaarplan 2020-2021 (definitief)
Schoolgids; (definitief)

werkverdeling
 

Verg. 8: Woensdag 14-07-2021               Locatie: n.t.b.

Wat nog resteert
Terugblik      
Afsluiting seizoen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben.

De MR heeft instemmingsrecht t.a.v.:

  • Personeelsgeleding: formatie en personeelsaangelegenheden volgens de geldende statuten
  • Oudergeleding: schooltijden en leerlinggerelateerde aangelegenheden volgens de geldende statuten

De MR heeft adviesrecht t.a.v.:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag,  taakverdeling binnen de schoolleiding en het vakantierooster;

De MR bestaat uit 2 afgevaardigden vanuit de leerkrachtgeleding en 2 afgevaardigden vanuit de oudergeleding.

Schooljaar 2020-2021 zijn als speerpunten samen met het schoolbestuur: kwaliteit van onderwijs, communicatie en veiligheid. Daarnaast kijken we met name naar de ontwikkelingen m.b.t. het schooljaarplan. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen en de agenda van de vergadering zijn terug te vinden op de website van de school.

 

MR bezetting 2020-2021:

Oudergeleding    
Arjon van den Berg Voorzitter  
Nancy van Dooren-Geldof Lid  
Personeelsgeleding    
Maaike Arts Secretariaat  

Nikki van der Steen /

Laura Timmermans

Lid