Jaarplanning MR

Jaarplanning MR 2018– 2019                [19.30 uur]

 Verg.1: woensdag 26-9-2018                 Locatie: School.

Leeropbrengsten eindtoets toelichting IBér
Taakverdeling binnen de MR
Speerpunten MR schooljaar 2018-2019
Jaarplanning MR
SchooljaarplanSchoolgids
SOP (actieplannen/speerpunten)
Actielijst

Verg.2: Woensdag 31-10-2018             19.30 Locatie: Coen Rijkers.

Jaarverslag MR 2015-2016
Speerpunten MR schooljaar 2016-2017
Huishoudelijk reglement  MR
 

Verg. 3: Woensdag 09-01-2019 19.30 Locatie: ntb.

Begroting (concept)
ARBO inventarisatie prioriteitenlijst t.a.v. RI&E

Verg. 4: Woensdag 13-03-2019             19.30 Locatie: ntb

Procedure formatie
Begroting (instemming)
 

Verg. 5: Woensdag 17-04-2019             19.30 Locatie: School

GMR/IB CITO resultaten /schoolresultaten voortgang
Bezetting MR volgend schooljaar
Bram uitnodigen mbt  toelichting Jaarplan/Formatie

28-05-2019  Vossenjacht onder voorbehoud

Verg. 6: Woensdag 15-05-2019             19.30 Locatie: ntb

Formatie: (advies oudergeleding, instemming personeelsgeleding)
Schoolgids (concept)

Verg. 7: Woensdag 12-6-2019               19.30 Locatie: ntb

Schooljaarplan 2016-2017 (definitief)
Schoolgids; (definitief)
 

Verg. 8: Woensdag 26-6-2019               Locatie: n.t.b.

Wat nog resteert
Terugblik      
Afsluiting seizoen.

 

Notulen 2018-2019

Jaarverslagen MR

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben.

De MR heeft instemmingsrecht t.a.v.:

  • Personeelsgeleding: formatie en personeelsaangelegenheden volgens de geldende statuten
  • Oudergeleding: schooltijden en leerlinggerelateerde aangelegenheden volgens de geldende statuten

De MR heeft adviesrecht t.a.v.:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag,  taakverdeling binnen de schoolleiding en het vakantierooster;

De MR bestaat uit 2 afgevaardigden vanuit de leerkrachtgeleding en 2 afgevaardigden vanuit de oudergeleding.

Schooljaar 2017-2018 zijn als speerpunten samen met het schoolbestuur: kwaliteit van onderwijs, communicatie en veiligheid. Daarnaast kijken we met name naar de ontwikkelingen m.b.t. het schooljaarplan. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen en de agenda van de vergadering zijn terug te vinden op de website van de school.

 

MR bezetting 2018-2019:

Oudergeleding    
Coen Rijkers Voorzitter mr@bs-opweg.nl
Nancy van Dooren-Geldof Lid  
Personeelsgeleding    
Laura Timmersmans Secretariaat  
Nikki van der Steen Lid